arkiv | Bilens funktioner RSS för detta avsnitt

Så undviker du att få bilen stulen – ett par tips om bilsäkerhet

Biltillverkarna är idag mycket medvetna om vikten av bilens säkerhet och många bilar tillverkas med etsade fönsterglas, startspärr (immobiliser), larm och stöldskyddad stereo som standard. Utöver att montera säkerhetsanordningar finns det ett antal andra åtgärder du kan vidta för att göra det svårare för eventuella tjuvar. Vissa av punkterna kan nog verka löjligt självklara, men det är också därför man glömmer dem ibland. Läs också det här på SVT för att förstå hur moderna biltjuvar tänker.

bilstold

1. Lås alltid bilen
Även i garaget eller på uppfarten hemma, eller om du just tankat och bara springer in för att betala. Många moderna bilar är utrustade med en spärrlåsfunktion och om din bil har detta, se till att aktivera funktionen när du låser bilen. Glöm heller inte alla låsa tankluckan, och om bilen är i garaget, låg garageporten. Om bilen blir stulen eller någon stjäl något från den när den är olåst, kan du få problem att få ersättningar från försäkringsbolaget.

2. Skydda bilstereon.
De flesta moderna anläggningar har en säkerhetskod och fungerar inte om du tar bort fronten från anläggningen. Om du behöver mer information om att låna pengar, besök sidan.

3. Lämna aldrig något av värde synligt i bilen
Om du inte kan ta sakerna med dig, lås in dem i bagageluckan. Lämna aldrig värdesaker i handsfacket. Lämna inte heller bilens handlingar i bilen, eftersom det kan hjälpa en eventuell biltjuv att sälja den vidare.

4. Parkera synligt
Om det är möjligt, parkera alltid på en övervakad parkering, och på en plats som är väl synlig för förbipasserande. Om du måste parkera på en parkeringsplats eller vid vägkanten över natten, försök då att hitta ett väl upplyst område.

5. Installera ett larm
De bästa billarmen är ganska dyra, men de avskräcker tjuvarna. Om det redan har ett billarm: aktivera det alltid, även om du bara ska lämna bilen i ett par minuter.

Bilen och bilbältet – för och nackdelar för bilföraren

För att ett bälte skall kunna överföra krafter till kroppen kommer det under kollisionsförioppet att ändra sin anliggning mot kroppen (geometri) eller graden av omslutning. När omslutningen ökar kommer även den överförda kraften till kroppen att öka. Denna riktningsförändring hos bältet måste beakta så att kroppsdelar som inte kan ta stora laster inte blir belastade t.ex. buker och halsen. Dessa skeenden styrs främst av bältesgeometrin, dvs bältets infästnings- och omlänkningspunkter, samt av stolsdynans egenskaper.

Att åstadkomma ett effektivt bilbältessystem för alla storlekar på åkande med olika sittpositioner i olika kollisionshastigheter och olika kollisionsriktningar är i princip omöjligt. För att lösa vissa nackdelar kompletteras bältet ofta med olika anordningar såsom justerbar övre oralänkare eller fästpunkt för att få en bältesgeometri som bättre passar olika storlekar på de åkande samt de därtill också kopplade sätesinställningarna. Ett annat sätt att förbättra bältes geometrin är att montera samtliga fästpunkter, inklusive den övre, i stolen.

Ett sådant system kallas för ett integrerat bälte eller ett ”belt in seat” system. Integrerade bälten finns idag i ett fåtal bilar och kräver helt andra stolskonstruktioner än med konventionellt bältessystem, då den åkandes retardationskrafter förs genom stolen ned i golvet istället för att till stor del tas upp av dörrstolpen.

För att minska risken att bältet i sig ger upphov till skador på t.ex. bröstkorgen hos framför allt äldre genom att alltför stora krafter byggs upp förekommer kraftbegränsare och försträckare. Kraftbegränsare hindrar att bältes krafter över viss nivå uppstår. En kraftbegränsning åstadkoms genom att bältet har en viss töjning. Ytterligare kraftbegränsning kan erhållas genom en bältesinfästningspunkt som till viss del är deformerbar och således låter den åkande förflytta sig något framåt under energiabsorption. Nackdelen är den att huvudet kastas fram längre. En kraftbegränsare kombineras därför normalt med en förstärkare.

Om låsta hjul på bilen och trafikfara

Låsta hjul på bilen kan medföra ökad risk för trafikolyckor. Exempel på situationer där låsta hjul kan medföra olycka p.g.a. bristande styrbarhet är:

  • Bromsning i vänsterkurva varvid fordonet går rakt fram eventuellt under rotation och kör av vägen varvid voltning och kollision med fast föremål kan inträffa.
  • Bromsning i högerkurva varvid fordonet går rakt fram och kolliderar eventuellt under rotation, med mötande trafik eller kör av vägen på vänster sida.
  • Bromsning på rak väg med sidolutning varvid fordonet glider av körbanan.
  • Bromsning inför uppdykande hinder varvid fordonet går rakt fram, trots försök till undanstyrrning och kolliderar. Om styruslag görs med låsta hjul och bromsen släpps innan fordonet stannat kan den plötsligt återvunna styrförmågan överraska föraren så att fordonet girar av väger innan föraren hinner korrigera.

Gränser för styrbarheten bestäms främst av följande faktorer:

  • fordonets styrgeometri
  • maximalt överförbar sidfriktion mellan däck och vägbana.
  • maximalt överförbara sidkrafter innan fordonet välter.

Sidkraften och därmed styrförmågan minskar i de flesta fall när en del av frikfionen utnyttjas för bromsning. Vid bromsning sker dessutom en dynamisk lastöverflyttning från bakhjulen till framhjulen för att kompensera mo mentet från den i tyngdpunkten verkande tröghetskraften. Därigenom minskas vid en given friktion bakaxelns förmåga att ta upp sidkrafter och därmed styrförmågan om bakaxeln är den begränsande faktorn.

Den för en given sidacceleration erforderliga sidkraften för respektive ändras inte vid bromsning. Enbart den dynamiska lastöverflyttningen vid bromsning ger således en överflyttning av kurvtagningsförmågan från bakaxeln till framaxel. en överflyttning som tilltar ju högre tyngdpunkt och ju kortare axelavstånd fordonet har. Låg statisk bakaxellast, i förhållande till framaxeln, ökar känsligheten ytterligare.